Mt.Shasta

I really like this shot of Mt. Shasta I got on yesterdays's flight.


Comments